“Selena” Diamond Ring

Designer - Lazare Kaplan

“Selena” Diamond Ring

“Selena” Diamond Ring with pave halo to fit round Lazare diamond. Semi-mount: 0.24 – 0.34 ctw. To fit round center from .50-2 ct.

Designer - Lazare Kaplan